Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

1. Mondha Media: het bedrijf Mondha Media, gevestigd te Ametisthorst 97, 2592HE, Den Haag.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met Mondha Media aangaat.

3. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Mondha Media.

4. Diensten: de door Mondha Media aan de Opdrachtgever geleverde diensten, op basis van de Algemene Voorwaarden.

5. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, digitaal, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer Diensten van Mondha Media.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mondha Media geleverde diensten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever c.q. derden zijn bij een Overeenkomst niet van toepassing.

3. Mondha Media is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. De Opdrachtgever zal tijdig worden geïnformeerd over wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. Indien de Opdrachtgever wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Opdrachtgever geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

 

Artikel 3. Offertes

1. Offertes van Mondha Media zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.

2. De door Mondha Media opgestelde offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Mondha Media is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Mondha Media daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mondha Media anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mondha Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen of wijzigingen die na oplevering van de opdracht aangevraagd worden.

 

Artikel 4. Totstandkoming en uitvoering

1. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Mondha Media van een mondelinge of schriftelijke opdracht van de Opdrachtgever.

2. De Opdrachtgever verstrekt Mondha Media tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst.

3. Mondha Media voert de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

4. Voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Mondha Media het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Mondha Media verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.

Artikel 5. Betaling

1. Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Mondha Media, totdat deze door Opdrachtgever zijn betaald.

2. De Opdrachtgever dient de betaling te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting door overmaking op een door Mondha Media aangewezen girorekening, uiterlijk veertien (14) dagen na de levering van de Diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling geldt de dag van creditering van de girorekening van Mondha Media als de dag van betaling.

3. Alle in de Overeenkomst vermelde vergoedingen zijn in Euro en zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen.

4. Indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn door Mondha Media is ontvangen, is Opdrachtgever aan Mondha Media een rente van 4% per maand verschuldigd, over het uitstaande bedrag vanaf de dag dat de betaling opeisbaar is tot de dag van de algehele betaling.

5. Indien in de financiële positie van de Opdrachtgever na het tot stand komen van de Overeenkomst, doch voor de aflevering van de Diensten een aanzienlijke verslechtering optreedt, is Mondha Media gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de Overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

6. Kosten van buitengerechtelijke maatregelen namens Mondha Media ter incasso van haar vordering, komen voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 6. Duur en beëindiging

1. De Overeenkomst tussen Mondha Media en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Mondha Media is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen schriftelijk te beëindigen indien de Opdrachtgever niet kredietwaardig wordt geacht door Mondha Media en/of indien de Opdrachtgever een of meer van de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet geheel nakomt.

3. Mondha Media heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. De Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

 

Artikel 7. Annulering

1. Bij annulering van de Overeenkomst door de Opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak dan ook, behoudt Mondha Media zich het recht voor nakoming te eisen.

2. Indien Mondha Media een annulering accepteert, is Mondha Media gerechtigd aan de Opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 20% van het bedrag, dat met de Overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.

 

Artikel 8. Auteursrechten

1. Het auteursrecht op alle door Mondha Media geproduceerde producties en media blijft ten alle tijden berusten bij Mondha Media. Openbaarmaking of gebruik van video (fragmenten) anders dan eigen gebruik is zonder schriftelijke toestemming van Mondha Media uitdrukkelijk verboden.

2. Indien een overtreding inzake artikel 8 lid 1 door Mondha Media wordt geconstateerd zal per gepleegde overtreding een boete van € 1000,00 in rekening worden gebracht. Daarnaast behoudt Mondha Media zich het recht om de overtreding middels een gerechtelijke procedure aanhangig te maken. Hieruit voortvloeiende uitspraak zal voor beide partijen bindend zijn. Een eventueel opgelegde gerechtelijke boete zal direct opeisbaar zijn.

3. Opdrachtgever vrijwaart Mondha Media voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom of enigerlei andere auteursrechtelijke beperkingen op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in door Mondha Media geleverde producties aan te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5. De in het kader van de overeenkomst eventueel door Mondha Media tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Mondha Media, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

6. Alle door Mondha Media eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Mondha Media worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

7. Mondha Media behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 9. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Mondha Media gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Mondha Media zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Mondha Media niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 10. Verplichtingen van Mondha Media

1. Mondha Media zal zorg dragen voor de levering van de Diensten met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst.

2. Mondha Media behoudt zich het recht voor om de levering van Diensten aan de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, ingeval de Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting onder deze Overeenkomst.

3. De Diensten worden door Mondha Media geleverd zonder enige garanties ten aanzien van beschikbaarheid, veiligheid, deugdelijkheid en geschiktheid.

4. De overeengekomen startdatum is een streefdatum. Mondha Media behoudt zich het recht voor om de startdatum uit te stellen. Onverminderd is de Opdrachtgever verplicht aan de betalingsverplichting zoals omschreven in artikel 5 te voldoen.

 

Artikel 11. Verplichtingen van de Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever zal de Diensten met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst afnemen.

2. De Opdrachtgever is verplicht de geleverde Diensten bij aanvang op juistheid te controleren en eventuele tekortkomingen schriftelijk te melden aan Mondha Media.

3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om Diensten te gebruiken die in strijd zijn met de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.

4. Het is de Opdrachtgever onder meer niet toegestaan om de Diensten te gebruiken voor:
het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden, het openbaar maken of verspreiden van (kinder) pornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen, het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen, het aanleveren van bestanden welke virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevatten welke de werking van de door Mondha Media aangeboden Diensten, het Internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden, het aannemen van een valse identiteit, het beperken van derden in de mogelijkheid de door Mondha Media aangeboden Diensten te gebruiken.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Mondha Media kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke directe of indirecte schade dan ook voortkomend uit de relatie met Mondha Media, tenzij deze schade bewust is veroorzaakt door Mondha Media.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de levering van de in de Overeenkomst vermelde Diensten is Mondha Media slechts voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de schade binnen 48 uur nadat de Opdrachtgever met de schade bekend is of met de schade geacht moet worden bekend te zijn, schriftelijk bij Mondha Media meldt.

4. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is Mondha Media op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel.

5. De Opdrachtgever vrijwaart Mondha Media voor alle aanspraken op een schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde Diensten van Mondha Media.

6. De aansprakelijkheid van Mondha Media is beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende aan Opdrachtgever verzonden factuur.

7. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van Opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

 

Artikel 13. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Mondha Media onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

2. In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is begrepen in het vermelde in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, natuurrampen en andere ernstige storingen bij Mondha Media of dat van haar leveranciers.

3. Mondha Media is niet gehouden tot het nakomen van verplichtingen wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Mondha Media is dan niet gehouden tot voldoening van enige schadevergoeding, in welke vorm dan ook, behoudens krachtens het bepaalde in art. 78 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

4. Indien Mondha Media bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 14. Toepasselijk recht

1. Op alle door Mondha Media gesloten Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2. Alle eventuele geschillen voortvloeiende uit een met Mondha Media gesloten Overeenkomst worden, indien tussen Mondha Media en de Opdrachtgever geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, daaronder mede begrepen voorzieningen in kort geding, behoudens eventuele domicilie keuze in de woonplaats van de Opdrachtgever, welke keuze uitdrukkelijk is voorbehouden aan Mondha Media en eventuele uitzonderingen krachtens dwingend recht.